Škola obnovy venkova Obec Třanovice Třanovice služby o.p.s. Elektronická zelená knihovna Třanovice
oddělovač

O PROJEKTU

V roce 2009 vedení obce Třanovice podpořilo nápad lektorů Školy obnovy venkova v Třanovicích k provozování vzdělávacích exkurzí, zaměřených na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu, obec požádala o podporu projektu Praktikum environmentální výchovy na odboru ŽP Moravskoslezského kraje. Projekt ukázal svou životnost a udržitelnost, následují další projekty, které skvěle zachycují aktuální společenskou poptávku. V rámci environmentálních exkurzí Zelené centrum navštívilo přes 6 100 žáků a studentů (do 6/2019), návštěvy mnoha zájmových skupin dospělých nejsou číselně podchyceny.

V roce 2011 byla zahájena realizace projektu Zelené centrum v Třanovicích společností Třanovice služby, o.p.s ve spolupráci se Školou obnovy venkova Třanovice. Dalšími partnery projektu tehdy byli: Obec Třanovice, MAS Pobeskydí - z. s. p. o., SŠZ Český Těšín, KEAMSK, o.p.s., TOZOS s. r. o. a TRIANON, o. s. Projekt byl podpořen Státním fondem pro životní prostředí ČR. Záměry projektu: prakticky zvyšovat environmentální vzdělanost učením se příkladem, pomoci získat vědomosti formou informací o zavedených technikách šetrných k ŽP, propagovat využívání obnovitelných zdrojů energie, šířit pozitivní zkušenosti a příklady, zvýšit environmentální gramotnost, zasadit se o růst úrovně znalostí o problematice životního prostředí a šetrném přístupu k němu, mít podíl na posílení odpovědnosti za kvalitu životního prostředí, a to se zvláštním důrazem na obnovu a rozvoj venkovských oblastí, přispět ke zvýšení povědomí a praktickému naplňování principů udržitelného rozvoje.                                         Následují projekty Zelené centrum 2012 a Zelené centrum 2013 s inovovanými tématy, vždy podpořeny odborem ŽP a zemědělství Moravskoslezského kraje. 

                                                                          

Stejně tomu bylo i v roce 2016, kdy Zelené centrum nabízí nové environmentální téma VODA díky projektu Zelené centrum Třanovice 2016. Byly vytvořeny pracovní listy na téma Význam vody, natočen odborný film Význam vody a uspořádána výtvarná soutěž pro žáky a studenty s názvem Ekologický komiks.

                                                                                

V roce 2017 jsou aktivity Zeleného centra Třanovice podpořeny díky nadačnímu fondu Nadace ČEZ v projektu Zelené centrum 2017. Pracovalo se na další aktualizaci témat: DOPAD ZMĚN KLIMATU NA ČLOVĚKA, budou zpracovány prezentace a pracovní listy.  Byla vyhlášena výtvarná soutěž VODA V KRAJINĚ.                                                                                   

                                                                                               

V roce 2018 jsou aktivity Zeleného centra opět podpořeny Moravskoslezským krajem v projektu s názvem „ Zelené centrum – EVVO pro MŠ a 1. stupeň ZŠ“. Činnost je tentokrát zaměřena na novou cílovou skupinu, a to předškolní a mladší školní děti.  Dochází k rozšíření stávající materiální základny o pomůcky a pracovní listy zaměřené na čtyři témata: Voda, Odpady, Úspory energií a Jídlo a rovněž i Zelená knihovna byla rozšířena o nové tituly, dnes její "kamenná" část čítá 535 položek, "virtuální" část má 788 položek. Pilotně byly nové vzdělávací materiály ověřeny na I. týdenním ozdravném pobytu v Beskydech pro děti z mateřské školky. K tomu účelu byli lektoři Zeleného centra proškoleni v Centru ekologických aktivit Sluňákov.

                                                                                     

 

V roce 2019 realizuje Zelené centrum projekt Praktikum environmentální výchovy II. Tento projekt vznikl za podpory Nadačního Fondu Hyundai a Nadace OSF. Projekt  napomáhá přenosu již zpracovaných environmentálních témat pro menší děti do praxe, zajištění výukových pomůcek a realizaci praxí již ověřeného II. týdenního ozdravného pobytu dětí z MŠ v Beskydech.

                                                                              

 

Pro rok 2020 získalo Zelené centrum v Třanovicích podporu Moravskoslezského kraje v dotačním programu s názvem Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí. Tento nový projekt navazuje na předchozí praxi ekologického střediska a kromě udržení stávajících aktivit zavádí inovační téma  problematiku znečištění ovzduší.  V rámci projektu jsou náplánovány tří vzdělávací semináře k tématice znečištění ovzduší ve spolupráci s partnerskou společností Čisté nebe, o.p.s.. Semináře jsou určeny pro starosty Moravskoslezského kraje a pro občany Třanovic. Dojde k doplnění Zelené knihovny o publikace k novému tématu a bude pořízeno senzorové zařízení měřící znečištění ovzduší a software pro zobrazení naměřených dat v mobilní aplikaci.

                                                                                       

Pro rok 2022 - 2023 získalo Zelené centrum v Třanovicích podporu Moravskoslezského kraje v dotačním programu s názvem Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí. Zelené centrum Třanovice opět přichází s novým tématem - Svět půdy. Z důvodu problematiky degradace půd vlivem nešetrného hospodaření s půdou v našem regionu a nízké informovanosti o tématu, hodláme rozšířit nabídku již stávajících programů o tento nový výukový program. Žáci i studenti budou seznámeni nejen s teoretickou části, pro kterou budou vytvořeny výukové materiály a nová edukační pomůcka Svět půdy, ale i s částí praktickou včetně badatelských dílen a ukázky kompostování.