Škola obnovy venkova Obec Třanovice Třanovice služby o.p.s. Elektronická zelená knihovna Třanovice
oddělovač

VODNÍ NÁDRŽE V TŘANOVICÍCH

29.08.2016 09:12

V roce 2014 byly na území obce Třanovice obnoveny Kapplovy rybníky a zbudovaná zcela nová vodní nádrž „U křižovatky“.

Kapplovy rybníky – území, v němž ještě za 2. světové války existovalo 5 rybníků napájených z toku Mušalec  patřilo k majetku Kapplova dvora jehož posledním vlastníkem byl Bruno Kappel, který byl po válce v rámci Benešových dekretů i s manželkou Grete odsunut.  Rybníky byly poté vypuštěny a ponechány svému osudu.

Až po skoro 70 letech jejich příběh znova ožívá. Z původních pěti rybníků se podařilo obnovit dva a vrátit tak krajině přibližnou podobu, kterou měla za doby našich předků.

Tato obnovená vodní nádrž na toku Mušalec plní funkci protipovodňovou, protierozní a krajinotvornou. Boční odtoková vodní nádrž slouží k zadržení vody v krajině, ke snížení kulminací průtoků v toku Mušalec a následně i v řece Stonávce, zároveň dochází k omezení erozního ohrožení pozemků a ke zpomalení plošného povrchového odtoku.  Spolu s přilehlým lesním komplexem a potokem včetně zachování starých dubů na původní hrázi přispívá ke zvýšení biodiverzity a ke zkvalitnění životního prostředí v obci Třanovice. 

 

Pro zajímavost: 

V soutěži „Společné zařízení roku “, kterou pravidelně pořádá Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy získala obec Třanovice v roce 2015 v kategorii -  Protierozní a vodohospodářská opatření 1. místo za Krajinotvornou nádrž na toku Mušalec v katastrálním území Třanovice.  Zároveň ji byla udělena Cena Státního pozemkového úřadu i Cena veřejnosti.

 

Vodní nádrž „ U křižovatky“ slouží k zadržení vody v krajině a je krajinotvorným prvkem, který byl navržen jako kompenzace za negativní zásah do krajiny způsobený výstavbou rychlostní komunikace R 48. Okolí nádrže bylo doplněno výsadbou vhodných druhů místních dřevin (javor, jasan, olše, vrba, střemcha) a keřů tak, aby nádrž byla co nejlépe začleněna do biokoridoru podél řeky Stonávky.  Rybník vytváří vhodné prostředí pro rozvoj společenstev vodních a mokřadních rostlin a živočichů a posiluje ekologickou stabilitu území. Na jeho hladině je vybudován pozorovací přístřešek ke sledování přírody a živočichů.

 

Odvodňovací kanál OP 3

V rámci pozemkových úprav byl v roce 2017  v obci Třanovice (směrem na Hnojník) realizován odvodňovací příkop s tůňkami, který slouží pro prevenci záplav a zároveň také k zadržení vody v krajině.

 

Kapplovy rybníky I

Kapplovy rybníky II I

Kapplovy rybníky III

Kapplovy rybníky IV

Rabník u křižovatky

Pozorovací přístřešek u rybníka

Rybník u křižovatky II

Odvodňovací kanál

Odvodňovací kanál II

Tůňky na odvodňovacím kanále